Despre noi
Noutati
Admitere
COVID-19
Managementul institutiei
Resurse umane
  Cadrele didactice
  Posturi vacante
  Concurs director
Orar
Proiecte
Performante
Transparenta
Parteneriate
Galerie
Link-uri utile
Educatie online
Contacte
 
IP-ul meu 44.192.15.251
 

2021-04-30

Anunț


Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al următoarelor instituții de învățământ general:


 1. Liceul Teoretic „Rambam”;
 2. Liceul Teoretic „Mihai Grecu”;
 3. Instituția Publică Liceul Tehnologic „B.Z.Herțli”;
 4. Gimnaziul nr.86;
 5. Instituția Publică Școala primară – grădiniță „Ilie Fulga”;
 6. Instituția Publică Școala primară nr.12 „Anatol Popovici”;
 7. Școala primară - grădiniță nr.91 „Antonin Ursu”;
 8. Instituția de educație timpurie nr.12;
 9. Instituția de educație timpurie nr.53;
 10. Instituția de educație timpurie nr.56;
 11. Instituția de educație timpurie nr.142;
 12. Instituția de educație timpurie nr.216.Condiții de participare la concurs


La funcţia de director al instituţiei de învățământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:


 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare;
 • are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; pentru instituțiile de învățământ special și extrașcolar constituie avantaj deținerea de competențe relevante profilului instituției;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunoaşte limba română (pentru angajare în instituţiile unde limba de predare este alta decât limba română - cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă);
 • este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.


Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învățământ depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria Direcției, biroul 35 ), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:


 • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l la Regulamentul de concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 • curriculum vitae de model Europass, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulament de concurs;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.


Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.


În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.


În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.


Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului.


În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii.


Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului.


În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfăşurării concursului, sub sancţiunea neadmiterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.


În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.


Actele vor fi depuse la cancelaria Direcției generale educație, tineret și sport pe adresa: Chișinău, str. Dosoftei, 99, biroul 35.


Data-limită de depunere a actelor – 31 mai 2021, ora 17.00


Informații privind bugetul instituțiilor pe ultimii ani pot fi accesate pe site-ul Primăriei municipiului Chișinău/decizii CMC/ decizia Consiliului municipal Chişinău nr.9/4 din 19.12.2018 "Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2019", decizia Consiliului municipal Chişinău nr.6/4 din 26.12.2019 "Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2020", decizia Consiliului municipal Chișinău 25/4 din 29 decembrie 2020 "Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021 în lectura a doua".


Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: V. Donțu, telefon de contact:(022)201618; adresa electronică: cadredgets@gmail.com


..::   IP Complex Educational Ilie Fulga. Toate drepturile rezervate.   ::..